OBCHODNÍ PODMÍNKY StartOnline

(„Obchodní podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů   („Občanský zákoník“), určují část obsahu smlouvy o poskytování služeb („Služba“ či „Služby“) a dalších funkcionalit dle konkrétní objednávky („Objednávka“) uzavřené mezi společností StartOnline s.r.o., IČO: 04606809, se sídlem Lucemburská 1599/31, Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250642 („Poskytovatel“) a klientem („Klient“ a „Smlouva“) a jsou její nedílnou součástí.

1.2 Vztahy neupravené Objednávkou či těmito Obchodními podmínkami se řídí zejména Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.

2. Uzavření Smlouvy

2.1 Poskytování Služeb se uskutečňuje prostřednictvím Smluv, které jsou uzavírány na základě Objednávek. Smlouva je uzavřena, jakmile Klient písemně (e-mailem) potvrdí návrh Objednávky zaslaný Poskytovatelem na e-mailovou adresu Klienta.

2.2 Objednávka musí obsahovat alespoň:

  • identifikaci Poskytovatele a Klienta;
  • specifikaci Služeb;
  • termín dodání či poskytování Služeb;
  • dobu trvání Smlouvy;
  • datum Objednávky;
  • cenu.

2.3 Písemným potvrzením Objednávky dle čl. 2.1 Klient souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uzavřením Smlouvy a nepovažuje je za překvapivé.

3. Služby, cena a platební podmínky

3.1 Poskytovatel nabízí zejména následující Služby (tyto jsou včetně specifických platebních podmínek blíže upraveny v článku 3.10 těchto Obchodních podmínek):

a. online marketingová strategie;
b. webové stránky;
c. reklama na internetu;
d. webová analytika;
e. ostatní Služby.

3.2 Poskytovateli náleží za poskytování Služeb cena sjednaná smluvními stranami individuálně v návaznosti na Objednávku dle uzavřené Smlouvy („Cena“). Cena je určena dle individuální nabídky Poskytovatele a je součástí každé jednotlivé Objednávky.

3.3 Cena je Klientovi účtována podle typu Služby v souladu s bodem 3.7. těchto Obchodních podmínek, který definuje způsob platby za Službu. Pokud se Poskytovatel a Klient domluví jinak, je jejich dohoda definovaná v Objednávce.

3.4 Poskytovatel umožňuje dle svého uvážení různé metody platby Ceny, např. on-line platba platební kartou či bankovním převodem. V případě on-line platby platební kartou může Poskytovatel umožnit uložení platebních údajů Klienta za účelem automatické obnovy předplatného.

3.5 Stanoví-li tyto Obchodní podmínky, dohoda mezi smluvními stranami nebo zákon, bude Klient platit Cenu předem na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Splatnost faktury činí 14 dní ode dne jejího řádného doručení Klientovi a tato faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Poskytovatel je dle vlastního uvážení oprávněn zasílat faktury také elektronicky. Klient v tomto ohledu výslovně souhlasí s elektronickou podobou faktury.

3.6 V případě prodlení se zaplacením faktury je Klient povinen Poskytovateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky příslušné faktury za každý den prodlení.

3.7 Poskytovatel nabízí Klientovi následující Služby:

a. Online marketingová strategie
Tato Služba zahrnuje vytvoření prezentace nebo dokumentu, jehož součástí může být analýza klíčových slov, návrh klíčového vizuálu, návrh online marketingového portfolia (marketingové kanály, cílové skupiny, kreativita) či návrh obsahového plánu pro zvolené marketingové kanály.

Platba: Klient uhradí Cenu v plné výši předem na základě faktury vystavené Poskytovatelem.

b. Webové stránky
Tato Služba zahrnuje vytvoření webové stránky na platformě WordPress dle požadavků Klienta specifikovaných v Objednávce. Může obsahovat i  údržbu (aktualizace a záloha) webové stránky domluvenou na  dobu jednoho (1) roku. Poskytovatel není povinen optimalizovat webové stránky na webové prohlížeče, které jsou v době uzavření Smlouvy a dále i po celou dobu následné údržby webových stránek starší šesti (6) let.

Platba: Klient je povinen Poskytovateli zaplatit zálohu ve výši 50% z Ceny (za vytvoření webových stránek). Do 14 dnů po řádném dokončení tvorby webové stránky Klienta je tento povinen doplatit zbývajících 50 % Ceny a dále i případnou odměnu (Cenu) za vícepráce. Cena za údržbu webových stránek se hradí na období půl roku nebo roku předem na základě faktury vystavené Poskytovatelem.

c. Reklama na internetu
Tato Služba zahrnuje spuštění marketingové kampaně v systému Google AdWords, Sklik, Facebook nebo v rámci jiné obdobné platformy či systému na základě specifikací uvedených v Objednávce.

Platba: Cenu je Klient povinen uhradit Poskytovateli předem na základě faktury vystavené Poskytovatelem. V daném případě Cena obsahuje (i) cenu za spuštění marketingové kampaně a (ii) cenu za správu této kampaně. Cena za správu je určená v Objednávce ve formě měsíční platby. Účtuje se na první 2 měsíce spolu se spuštěním kampaně a dále tak, aby byla služba uhrazená před začátkem období, ve kterém Služba proběhne.
V případě, že si Klient hradí náklady třetích stran (Google, Seznam, Facebook) sám nese odpovědnost za neuhrazení těchto nákladů či jakékoli prodlení s jejich zaplacením. Pokud Klient neuhradí  náklady třetím stranám, nemá to žádný vliv na smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem.

d. Webová analytika
Tato Služba zahrnuje měření, sběr dat a vyhodnocení chování uživatelů na webu za účelem porozumění chování uživatelů na webu a optimalizace webu a marketingové strategie.

Platba: Klient je povinen uhradit Cenu v plné výši předem na základě faktury vystavené Poskytovatelem.

e. Ostatní Služby
Poskytovatel může Klientovi poskytnout i jiné, dílčí Služby či funkcionality dle dohody s Klientem. Specifikace těchto dílčích Služeb či funkcionalit musí být uvedena v Objednávce.

Platba: Cenu projektů menšího rozsahu, tj. maximálně do 10.000 Kč včetně, jako jsou například dodatečné úpravy webu, vypracování nového grafického prvku nebo napsání nového textu či článku na web, je Klient povinen uhradit v plné výši na základě faktury vystavené Poskytovatelem po provedení práce v souladu s článkem 3.4 těchto Obchodních podmínek.  U projektů nad 10.000 Kč nebo při prvním kontaktu s novým Klientem je povinen Klient uhradit Cenu v plné výši předem nebo zálohu z Ceny na základě faktury vystavené Poskytovatelem.

4. Licenční ujednání

4.1 Pro účely řádného poskytnutí Služeb Poskytovatel uděluje Klientovi bezúplatnou licenci k právům duševního vlastnictví, která budou v rámci Služeb Klientem užita. Licence je udělena jako nevýhradní, časově omezená na dobu trvání Smlouvy plus deset (10) let a jako místně neomezená. Licence je udělena k užívání způsobem a k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a z těchto Obchodních podmínek, pokud není mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

4.2 Klient není povinen udělenou licenci využít.

4.3 Klient není oprávněn licenci postoupit na třetí osobu či udělit třetím osobám podlicenci.

5. Trvání smluvního vztahu

5.1 Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v Objednávce.

5.2 Smluvní vztah založený Objednávkou zaniká pouze v případě:

(a) písemné dohody smluvních stran;

(b) výpovědi kteroukoli ze smluvních stran; pokud není mezi smluvními stranami stanoveno jinak, jsou oprávněny vypovědět Smlouvu v dvouměsíční výpovědní době, přičemž výpovědní doba začne běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi;

(c) uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána;

(d) ukončením provozování Služeb ze strany Poskytovatele, a to ve lhůtě uvedené Poskytovatelem v oznámení o ukončení provozu Služeb, která však nesmí být kratší než třicet (30) dní; a

(e) odstoupením Poskytovatele nebo Klienta v případě podstatného porušení Smlouvy.

5.3 V případě zániku Smlouvy dohodou, výpovědí nebo odstoupením kvůli porušení Smlouvy ze strany Klienta, platí, že Klient nemá nárok na vrácení již uhrazených plateb, a to ani v jejich poměrné části (zejména pokud se týkají předplacených Služeb).

5.4  V případě, že Klient Smlouvu vypoví, aniž by došlo k porušení na straně Poskytovatele, nebo Poskytovatel od Smlouvy odstoupí z důvodu jejího porušení Klientem, je Klient povinen uhradit Poskytovateli Cenu za Služby poskytnuté podle této Smlouvy do okamžiku jejího ukončení.

5.5 V případě ukončení provozování Služeb ze strany Poskytovatele (5.2.d), nebo v případě porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele, vrátí Poskytovatel Klientovi poměrnou část již uhrazených plateb.

6. Důvěrnost klientských dat

6.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při spolupráci na základě Smlouvy a jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit druhé smluvní straně újmu, zejména o skutečnostech, jež jsou obchodním tajemstvím, o informacích obchodního nebo k podnikatelské činnosti využitelného charakteru, i když nemají charakter obchodního tajemství. Zpřístupnění informace důvěrného charakteru auditorovi nebo orgánu státní správy, který k tomu má právo ze zákona, se nebude považovat za porušení povinnosti mlčenlivosti. V ostatních případech podléhá zpřístupnění informací důvěrného charakteru souhlasu druhé smluvní strany.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Podpisem Smlouvy Klient uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů (pokud je Klient fyzickou osobou, případně osobou jednající za Klienta právnickou osobu) v rozsahu jména, příjmení, místa jeho bydliště, emailu, a to za účelem řádného poskytování Služeb. Klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele, a to do momentu, kdy Klient požádá o ukončení souhlasu. Klient dále souhlasí s uveřejněním svého jména či názvu pro účely marketingové prezentace Poskytovatele ve vztahu k veřejnosti či dalším potenciálním klientům (reference na Klienta a uskutečněné projekty). Klient bere na vědomí, že Poskytovatel jakožto správce osobních údajů garantuje jeho právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě, že Klient pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, a (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

8. Rozhodné právo

8.1 Smlouva, tyto Obchodní podmínky, jakož i její další součásti a veškeré dodatky k ní, jakož i jejich výklad, se řídí právním řádem České republiky.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením jako celkem.

9.2 Pro případ uzavírání Smlouvy a veškerých jejich dodatků smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

9.3 V případě, že Poskytovatel v době trvání Smlouvy vydá nové Obchodní podmínky, které budou svým obsahem nahrazovat, měnit či doplňovat tyto Obchodní podmínky či změní Ceny poskytovaných Služeb („Nové podmínky“), oznámí Poskytovatel písemně tuto skutečnost Klientovi nejpozději alespoň třicet (30) dní před datem účinnosti Nových podmínek. V případě, že Klient nevyjádří výslovně písemným oznámením doručeným Poskytovateli svůj nesouhlas se zněním Nových podmínek nejpozději do data účinnosti Nových podmínek, platí, že se zněním Nových podmínek souhlasí a Nové podmínky nastupují ke dni svojí účinnosti na místo těchto Obchodních podmínek. V případě, že Klient nesouhlasí se zněním Nových podmínek, může od Smlouvy odstoupit na základě oznámení doručeného Poskytovateli nejpozději v den předcházející dni, kdy mají nabýt účinnosti Nové podmínky. V  případě nesouhlasu Klienta s Novými podmínkami může od Smlouvy odstoupit za stejných podmínek i Poskytovatel.

9.4 Pro účely poskytování Služeb v souladu s těmito Obchodními podmínkami a příslušnou Smlouvou Poskytovatel předpokládá reakci na požadavky Klienta zaslané na e-mailovou adresu (zástupce) Poskytovatele ve lhůtě do 48 hodin od doručení takového požadavku. V případě telefonického kontaktování (zástupce) Poskytovatele bude Poskytovatel povinen požadavky Klienta vyřizovat pouze v pracovní dny od 9 do 18 hodin.

9.5 Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněné na webové adrese startonline.cz a nabývají účinnosti ke dni 13. 3. 2017. Bod 5.4 těchto obchodních podmínek nabývá účinnosti ke dni 1.11.2017.

StartOnline s.r.o.